02/04/2020
Facebook Twitter RSS

De zee is van zichzelf


Op 1 juni 2018 is de Ambassade van de Noordzee opgericht aan het Lange Voorhout 19 te Den Haag, op basis van het uitgangspunt: de zee is van zichzelf. Vertegenwoordigers presenteerden de Noordzee als onafhankelijke entiteit, als eigen politiek lichaam met zelfbeschikkingsrecht vanaf 2030. Hiermee is de Noordzee vanaf heden een politieke gesprekspartner, met een achterban lopend van Frankrijk tot Noorwegen, van zeebodem tot atmosfeer. Van microscopisch kleine gebruikers als plankton, tot grootgebruikers als mensen en walvissen. Van verstrekkende horizonten en getijden, tot lokale golfslagen en stromingen. De komende twaalf jaar worden de voorbereidingen voor een soevereine Noordzee getroffen en onderhandelingen gevoerd.


Daad voor de toekomst, op een historische locatie
Op 30 november 1813 kwam aan de Lange Voorhout 19 de tijdelijke regering bijeen. De prins en aanstaande koning Willem I was nog maar net uit Engeland aangekomen en werd hier verwelkomd. Hij zwaaide vanaf het balkon en sprak de verzamelde mensen, een voorhoede van het volk, gloedvol toe.
‘Waarde Landgenooten! Na eene scheiding van negentien jaren, en na zoo vele rampen heb ik het onuitsprekelijk genoegen, dat ik door u zelve eenstemmig in Uw midden worde teruggeroepen.’

Juist op die historische plek is de Ambassade van de Noordzee opgericht. Koning Willem I kwam over zee. Nederlanders leven samen met de zee. Zij verwondert en voedt hen, ooit kwamen zij uit haar voort. En de zee roert zich altijd, op allerlei manieren.

Uitgangspunten bij oprichting
De deelnemers aan de oprichtingszitting verklaarden, in getuigenis van de griffiers, de Ambassade van de Noordzee te steunen en onderstreepten de uitgangspunten zoals te lezen op de website van de Ambassade.

Opstartfase
Hoe kan de Noordzee het beste vertegenwoordigd worden? En hoe verbeteren we onze relatie met de Noordzee, ten gunste van menselijk en niet-menselijk leven en het leven van toekomstige generaties? Rond die vragen vonden in april drie voorbereidende en oriënterende zittingen plaats en heeft een honderdtal mensen moties, antwoorden en ideeën aangeleverd. Op basis hiervan zijn de eerste uitgangspunten van de Ambassade van de Noordzee geformuleerd. Geïnteresseerden kunnen de notulen van de zittingen in april hier teruglezen.

Volgende stap
Iedereen blijft uitgenodigd om via moties op het proces en de inhoud te reageren. In de Ambassade van de Noordzee wordt bijvoorbeeld gesproken met vertegenwoordigers uit de gas, olie of windmolen industrie, visserij of scheepvaart maar ook met scholieren en andere geïnteresseerden. Eind juni presenteren vertegenwoordigers van de Noordzee een pleidooi, waarin bovenstaande uitgangspunten verder uitgewerkt worden.

Initiatiefnemers en partners
De Ambassade van de Noordzee is een initiatief van het Parlement van de Dingen en wordt gebouwd door Stroom Den Haag, Stichting De Noordzee, Building Conversation en The Ponies, met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Den Haag, CMTABC, Mondriaan Fonds en Bank Giro Loterij Fonds. Met medewerking van Julia Kantelberg, Anne-Mieke van Strien, Tjallien Walma van der Molen, MuseumGoed, Daan ‘t Sas en vele anderen.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noot voor de pers: voor meer informatie, fotobeelden of contact met vertegenwoordigers van de Noordzee kunt u contact opnemen met Saar van Blaaderen via saar@ambassadevandenoordzee.nl of 06-41 28 37 40. Het bijgevoegde beeld kan u gebruiken met vermelding van de fotograaf: Cleo Campert.